نام:  صمد

نام خانوادگي:  زالی پور

سمت:  مسئول انفورماتیک

ميزان تحصيلات:  كارشناسي ارشد

رشته تحصيلي:  مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

محل اخذ مدرک:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بوشهر  

 

نام:  غلامرضا

نام خانوادگي:  مردادی

سمت:  کارشناس کارگاه برق

ميزان تحصيلات:  دانشجوی كارشناسي ارشد

رشته تحصيلي:  مهندسی برق- مخابرات

محل اخذ مدرک:  مرکز آموزش عالی غیرانتفاعی پاسارگاد شیراز